Markörgatan 2, 136 44 Handen

Webbkurser

smidigt och enkelt

Gå en utbildning eller webbkurs hos Brandskyddskoncept, på plats, på distans, på kvällen eller på helgen, du bestämmer, på dina villkor.

Så här går det till

Steg 1

Du köper kurser & utbildningar direkt på hemsidan, som företag kan ni köpa via Faktura. Nya eller företag med dålig kreditvärdighet eller utländska företag behöver betala faktura innan de kan göra utbildningen.
Betalar du via faktura läggs användare till under vardagar mellan 07:00-15:00, som längst inom 24 timmar.

Steg 2

När du köper en kurs så behöver du fylla i företagsuppgifter, sedan välja antal deltagare och typ av utbildning som ni vill ha.
Vi kommer att återkomma med information till er. 
Kort fattat så kommer vi att behöva uppgifter på deltagare, namn och personnummer, mail till varje deltagare.
Ni kommer att erhålla inloggningar till våran kursportal. Logga in här nedanför.

Steg 3

Väl inne i systemet så kommer du ha en översyn av kurser. Där kan du se vilka kurser och utbildningar som är öppna för dig att genomföra och vilka som är låsta. Vill du gå annan utbildning, kontakta oss så hjälper vi till med det. 

Lycka till med din webbkurs!

OBS!
Tid för att göra kurs är satt till 2 månader, därefter stängs kursen automatiskt och för att öppna den igen så tar vi ut en administrativavgift på 295kr ex moms. 

Intresseanmälan Webbkurser

Webbkurser som vi erbjuder

Brandfarliga Heta arbeten webbutbildning i Stockholm varje vecka

Kurs pris från 1750kr. Tillståndsansvarig, brandvakt och brandfarliga arbetare. Ta din certifikat billigt hos oss.

Behöver du/ni Brandfarliga Heta Arbeten utbildning i Stockholm polska eller ryska, litauiska, serbiska, bosniska eller kroatiska, franska, tyska och engelska.

Det går jätte bra, ring eller maila oss.

Säkra Lyft

1100.00 kr
Säkra Lyft – utbildning för lastkopplare & signalmän

Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Vem är kursen för?

Utbildningen Säkra Lyft vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning eller skall agera signalman vid lyft. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

 
Bas P/U utbildning

Bas P och U webbutbildning

2500.00 kr

Med vår webbtentamen kan du effektivt validera dina kunskaper i arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöansvar med fokus på arbetsuppgifterna för BAS P och BAS U.

Utbildning i byggarbetsmiljösamordning för BAS-P och BAS-U är ett krav för godkänd byggarbetsmiljö. Den första januari 2009 ändrades Arbetsmiljölagen gällande bygg- och anläggningsarbeten. Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P) och en för utförande delen (BAS-U). Vår kurs vänder sig till alla personer i arbetsledande positioner med ett övergripande arbetsmiljöansvar. Efter godkända prov kan man verka som byggarbetsmiljösamordnare.

truckutbildning

Truck webbutbildning

1800.00 kr

Truckutbildningar, Truckkort

Vi erbjuder truckutbildning för privatpersoner och företag.
Webbutbildningen vänder sig till dig som använder truck i ditt arbete. Kursen ger grundläggande kunskaper färdigheter.
Vårt kursmaterial är godkänt av arbetsmarknadens parter enligt TLP10.

Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning, räddning & evakuering

1100.00 kr

Denna utbildning vänder dig till alla som arbetar med höghöjdsarbete: på tak eller andra höga höjder. Fallskydd är också viktigt för arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken och därutöver utökade kunskaper i evakuering från höjd och räddning av en nödställd.

Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.

 
liftutbildning

Liftutbildning LLP

Mobila arbetsplattformar Grund/Rep

1400.00 kr

Liftutbildning/Mobila arbetsplattformar 

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett certifikat för lift som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

Instruerad Person

1100.00 kr

Enligt elsäkerhetslagstiftningen ska innehavaren av en elanläggning se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. Vidare ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Hjärt-Lungräddning och L-ABC

Välkommen till webbutbildning HLR +L-ABC!
Utbildningen följer internationella riktlinjer i hjärt-lungräddning som baseras på den senaste vetenskapen inom området. Målgruppen är alla i samhället.

Pris 650.00 kr

Arbete på väg 1 och 2 (Steg 1.1, 1.2, 1.3 & 2.1)

1100.00 kr

Trafikverket höjer nu kompetenskraven på all personal som omfattas av de nya kontraktskraven TDOK 2018:0371 som ett led i arbetet med att höja säkerheten på vägarbetsplatser och minska olyckstalen.

APV 1.1 Allmän grundkompetens är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Detta innebär samtlig personal oavsett roll/funktion, inklusive besökare som bara tillfälligt vistas på en vägarbetsplats.

Detta är kontraktskrav i Trafikverkets upphandlingar som kommer att vara gällande fr.o.m. januari 2019.

Utbildningen Arbete på väg nivå 1.1-2.1 utgår från Trafikverkets kompetenskrav och riktar sig till alla som arbetar med vägarbete eller liknande oavsett om det är byggande, underhåll eller drift. Utbildningen ger även kunskap och behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon samt hur fordonet ska placeras för att uppnå en säker arbetsmiljö samt en hög trafiksäkerhet för trafikanterna. (OBS! För att agera flaggvakt behöver Steg 1:3 kompletteras med en flaggvaktsutbildning.)

adr 1.3

ADR 1.3 – Farligt gods

1100.00 kr

UTBILDNING AV PERSONER DELAKTIGA VID TRANSPORT OCH FÖRFLYTTNING AV FARLIGT GODS.

Utbildningen ADR 1.3 syftar till att skapa medvetenhet om faror och risker i arbetet med farligt gods, samt ge kunskap om de regler som gäller för att förebygga olyckor. Berörda yrkesgrupper är bl a:

  • Lagerpersonal
  • Truckförare
  • Mottagare och lastare av farligt gods
  • Speditörer
  • Tullklarerare
  • Mottagare, fyllare och lossare av farligt gods
  • Industri- och produktionspersonal
  • Förare som transporterar farligt gods som värdeberäknad mängd max 1000 poäng (t ex lastbilsförare och paketbilar)
  • Utfärdare av transportdokument

Ställningsutbildning

1400.00 kr

Här kan du göra “Allmän ställningsutbildning upp till 9m.” som E-learning. Precis som en traditionell kurs bygger utbildningen på dokumenterade kunskaper enligt gällande föreskrift och standard. Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till 9 meter. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Det är ett av skälen till att utbildade ställningsbyggare är nödvändigt. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

Sanering and Inventering av PCB-haltigt material

1100.00kr

Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om de säkerhetsaspekter och den rivningsteknik som gäller för rivning av en byggnad eller del av en byggnad som innehåller PCB haltiga material. För utbildningen finns riktlinjer för innehåll och omfattning som
Riv & Saneringsentreprenörerna, Svenska Fogbranschens Riksförbund, Glasbranschföreningen, Svensk Planglasförening, Naturvårdsverket samt miljöförvaltningarna tillsammans har enats om.

trycksatta anordningar

Trycksatta anordningar

1800.00 kr

De nya föreskrifterna heter Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, och gäller fr.o.m. den 1 december 2017. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner. 1,1 miljoner arbetstagare jobbar där det finns trycksatta anordningar.
För vem passar utbildningen?
Kursen vänder sig till alla som berörs av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av trycksatta anordningar.

Bakgavellyft utbildning

Bakgavellyft

650.00 kr

För att få använda bakgavellyft måste föraren ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Kunskaperna om säker användning av bakgavellyft ska vara dokumenterade.
Vi tagit fram en webbaserad kurs som gör det möjligt att dokumentera teoretiska kunskaper.

Härdplast & allergiframkallande produkter

650.00 kr

Denna utbildning syftar att ge deltagarna kunskap om lagar och regler för hantering och arbete med härdplaster. Deltagarna kommer även att få ökad kunskap om kemiska hälsorisker, härdplaster och härdplast komponenter och medicinska hälsorisker vid härdplast arbete.

Kvartsdamm

650.00 kr

Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. När det väl börjar bearbetas, som vid slipning, borrning eller bilning i betong, frigörs ett damm som är hälsofarligt. Kvartsdamm finns på många arbetsplatser. Du kan vara utsatt för kvartsdamm om du arbetar inom byggbranschen, gruv- och stenindustrin, krossning och malning av sten, stålverk, gjuterier, tillverkning av betongelement eller tunneldrivning.

Utbildningen bygger på AFS 2015:2 och riktar sig till alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvarts- och stendamm förekommer. Efter genomförd utbildning har deltagaren teoretiska kunskaper om vad som krävs för att arbeta säkert samt vilka lagkrav som ställs på arbetstagare och arbetsgivare. Vidare får deltagaren djupare kunskap om risker i arbetet och vilken hjälp som finns att tillgå för att arbeta säkert.

vibrationer

Vibrationer

650.00 kr

Vibrationer på arbetsplatsen kanske inte verkar farliga vid första anblicken. De kan dock orsaka allvarliga kärl- och nervskador, vilket också resulterat i att det i Sverige finns lagkrav på förebyggande arbete. En del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet är att kartlägga var det föreligger risk – för en enskild person eller vid en speciell maskin.

AFS 2005:15, §11: Arbetsgivaren skall säkerställa att arbetstagare som utsätts för risker till följd av vibrationsexponering får utbildning rörande dessa risker.

Buller

650.00 kr

Bullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler och lagar nyligen har ändrats. Under den här utbildningen får du lära dig det senaste om vad lagen och arbetsmiljöverket säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.

Skotta säkert utbildning

Skotta säkert

650.00 kr

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak. Projektet drivs av Plåt & Ventföretagen i samarbete med flertalet försäkringsbolag. Projektet har pågått sedan 2012 och över 6 000 personer har idag en licens för att skotta säkert i Sverige. Den ökade kunskapsnivån hos de som skottar tak har resulterat i färre skador på både person och egendom.

iso 14001

Grundläggande miljö och ISO 14001

850.00 kr

Grundläggande utbildning inom miljö i enlighet med ISO 14001:2015

Genom denna utbildning får deltagaren grundläggande kunskaper för att förstå och hantera den egna miljöpåverkan, men också för att kunna ifrågasätta och påverka företagets miljöpåverkan.
Utbildningen ger dig och din verksamhet en grundstruktur för att förstå och implementera Miljöledningssystem i er verksamhet.

Brandutbildning

Med webbutbildning brandsäkerhet kan hela personalstyrkan snabbt och enkelt förbättra och komplettera sina brandskyddskunskaper. De anställda kan gå kursen när de vill och då de har möjlighet.