Markörgatan 2, 136 44 Handen

ADR 1.3 utbildning

Utbildningen ADR 1.3 syftar till att skapa medvetenhet om faror och risker i arbetet med farligt gods, samt ge kunskap om de regler som gäller för att förebygga olyckor.

Utbildning av personer delaktiga vid transport och förflyttning av farligt gods

Utbildningen ADR 1.3 syftar till att skapa medvetenhet om faror och risker i arbetet med farligt gods, samt ge kunskap om de regler som gäller för att förebygga olyckor. Berörda yrkesgrupper är bl a:

 • Lagerpersonal
 • Truckförare
 • Mottagare och lastare av farligt gods
 • Speditörer
 • Tullklarerare
 • Mottagare, fyllare och lossare av farligt gods
 • Industri- och produktionspersonal
 • Förare som transporterar farligt gods som värdeberäknad mängd max 1000 poäng
  (t ex lastbilsförare och paketbilar)
 • Utfärdare av transportdokument

Pris 1100.00 kr ex moms

Språk tillgängliga:

 • Svenska
 • Engelska 
 • Polska
adr 1.3

Vad säger lagstiftningen?

SFS 2006:263

Den som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till någon annan för transport skall vidta de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra och begränsa att godset, genom transporten eller genom obehörigt förfarande med godset vid transport på land, orsakar sådana skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som beror på godsets farliga egenskaper. Det är då särskilt viktigt att de transportmedel, förpackningar och andra transportanordningar som används är lämpliga för transport av farligt gods.

Om ni behandlar gods med någon av följande etiketter, krävs en utbildning i farligt godshantering.

Förkunskaper för ADR 1.3

Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll ADR 1.3

 • Allmänna bestämmelser
 • Lagstiftning
 • Risker med farligt gods
 • Transporthandlingar
 • Krav på märkning/etikettering
 • Risk och miljömedvetande
 • Transporthandlingar
 • Första hjälpen
 • Prov

Dokumentation - Certifikat

En detaljerad beskrivning av all genomförd utbildning, inklusive repetitionsutbildning ska arkiveras av arbetsgivaren i minst fem år och ska på begäran göras tillgänglig för den anställda eller behörig myndighet. Dokumentation över utbildning ska styrkas när en ny anställning börjar. Dokumentationen kan exempelvis bestå av ett utbildningsregister hos arbetsgivaren och ett intyg hos arbetstagaren.

OBS!

Tid för att göra kurs är satt till 2 månader, därefter stängs kursen automatiskt och för att öppna den igen så tar vi ut en administrativavgift på 295kr ex moms.