Sotning

SOTNING


Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas och för att minimera risken för sotbrand.


Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. När sotningsdistriktet har fått en anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll.


Flera av våra regionala föreningar har kurser i egensotning.

Om du är intresserad hittar du mer information hos din förening.


Sotning


Sotning innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar så att risken för en sotbrand minimeras. Varje kommun bestämmer hur ofta sotning ska göras och vad det ska kosta. Tidsfristen beror på klimatförhållande och eldningens omfattning. Oftast baseras fristerna på statens förslag.


Brandskyddskontroll


För att i ett tidigt skede upptäcka fel som kan leda till brand ska eldstäder och skorstenar i hela sin längd kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Kontrollen omfattar även tak och steganordningar. Kontrollen sker med intervall som varierar med typ av eldstad och eldningens omfattning. Intervallen varierar mellan tre till sex år och får endast utföras av en av kommunen godkänd skorstensfejare.


Anmäl eldstad för att slippa nyttjandeförbud


En eldstad som inte har brandskyddskontrollerats enligt fristerna får inte användas. När du köpt ett hus med eldstäder är det viktigt att kontrollera med sotningsdistriktet att de är sotade och brandskyddskontrollerade.


Säkerhet på tak


För att kunna sota skorstenen på ett säkert sätt finns det krav på en säker väg till och på skorstenen. Det ska finnas stegar eller takbryggor på taket. Ett glidskydd ska finnas vid takfoten för att stegen från marken ska kunna stå stadigt. Stegarna och takbryggorna ska vara av metall. Mer information finns på Taksäkerhetskommitténs hemsida www.taksakerhet.se.


Besiktningar som kan behövas i andra fall


Undersökningsplikt vid husköp


När du ska köpa ett hus är det viktigt att duser till att besiktiga och provtrycka eldstäderna och skorstenarna. Besiktningen ska göras innan kontraktet skrivs på för att undvika dyrbara tvister efteråt.


Sprängning och andra vibrationsalstrande arbeten


I samband med sprängningsarbeten är det viktigt att skorstenen kontrolleras innan arbetet påbörjas och efter att arbetet är avslutat. Kartläggningen görs för att upptäcka om det har uppstått några skador i samband med arbetena.

Sotning
Tillbakapil