Markörgatan 2, 136 44 Handen

Ansulex service

Släcksystem för restaurangkök

Behöver du hjälp med service av ditt Ansulex? Vi hjälper dig med service av brandsläckare, rökluckor, utrymningsplan eller brandposter och utrymnings skyltar, nödljus och ansulex..

Behöver du hjälp med service av ditt Ansulex? Vi hjälper dig med service av brandsläckare, rökluckor, utrymningsplan eller brandposter och utrymnings skyltar, nödljus och ansulex.

Vi finns i Stockholm och alla Storstockholms kommuner som Solna, Kista, Lidingö, Danderyd, Vallentuna, Sollentuna, Huddinge, Haninge, Tyresö, Nacka, Salem, Botkyrka, Norrtälje, Farsta och Södertälje.

Service och underhåll Ansulex

Vart tionde år utförs revisionsbesiktning. Då ska bland annat släckvätskan bytas ut och rörsystemet renspolas. Utbyte av drivgasflaskor ska utföras vart tionde år enligt tillverkarens anvisningar och MSBs (före detta Räddningsverket) regler för återkommande kontroll.

 • R-102 Ansulex släcksystemen är utförda enligt NFPA 17A, Standard on Wet Chemical Extinguishing Systems. Standarden anger hur design, installation, kontroll och underhåll ska ske. McDonald’s, Burger King och många andra restaurangkedjor hänvisar till dessa för service och underhåll.
 • Funktionskontroll ska enligt regelverk och tillverkarens villkor ske var sjätte månad. Vid service kontrolleras hela anläggningen. Smältlänkar för branddetektering ersätts för att förhindra vådautlösning av systemet. Munstycken ses över, funktion kontrolleras och att placering fortfarande är rätt och skyddar de heta ytorna.
 • Kontrollen skall utföras av behörigt serviceföretag. Servicetekniker ska vara utbildad i enlighet med tillverkarens och standardens föreskrifter. Servicetekniker skall kunna uppvisa legitimation vid behov.
 • I samarbete med Dafo, Brandskyddskoncept har tillgång till Sveriges bredaste nätverk med över 60 st behöriga servicetekniker som utför kontroller över hela Sverige.

Intresseanmälan Service Ansulex

Service och underhåll av Brandsläckare och brandredskap

Vi kan erbjuda kompetenta och välutbildade service- tekniker som årligen utför underhåll på brandsläckare och annan säkerhetsutrustning. Några av de moment våra servicetekniker utför är:

 • Brandredskap kontrolleras och servas en gång per år.
 • Verkstadsgenomgång och omladdning av skumsläckare sker vart femte år. Släckaren kontrolleras invändigt och eventuellt rostig eller skadad behållare byts ut.
 •  Verkstadsgenomgång av pulver- och kolsyresläckare utförs vart tionde år. Då byts pulvret ut och CO2- släckarna revisionsbesiktigas och provtrycks.
 •  Brandposter funktionskontrolleras årligen och provtrycks vart femte år.

Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter enligt följande.

SS 3656 – Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare, fastställd den17 augusti 2001.

 • SVEBRA S92 – tillverkarnas gemensamma riktlinjerna för service och underhåll av brandsläckare.

Provtryckning av gasflaskor skall normalt ske vart tionde år enligt krav från myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Arbetsmiljöverket. All provtryckning utförs av ett av SWEDAC ackrediterat organ.

Dokumenterade rutiner och checklistor

Allt arbete sker enligt dokumenterade arbetsinstruktioner och rutinbeskrivningar. Det skall inte råda någon osäkerhet för kunden eller vår servicetekniker vad som omfattas av avtalet.

Alla serviceobjekt får ett unikt nummer och finns upptagna på en checklista som lämnas till kunden efter kontroll.

Även brandtätningar, nödljusarmaturer, utrymningsstegar och annan viktig säkerhetsutrustning kan föras upp på checklistan och kontrolleras.

Service av alla fabrikat

Vi lagerhåller reservdelar då vi samarbetar med Dafo och utför service på marknadens samtliga fabrikat av brandsläckare. För att minska transport- och stilleståndskostnader tillämpar vi ett rationellt utbytessystem. Kunden får alltid en snygg och verkstadsomladdad släckare i utbyte mot skadad eller använd släckare.

Samtliga släckare som vi utför omladdning på fylls med högeffektpulver även om de i originalutförande är fyllda med standardpulver.

Våra servicebilar är välutrustade och normalt finns även materiel för komplettering och underhåll av första hjälpen, utrymningsmarkeringar och armaturer. Vi kan vid ordinarie servicetillfälle åtgärda mer än brandsläckarna.

Arbetsgivare, ägare eller innehavare är ansvarig

Enligt 2 § Lagen om Skydd mot olyckor AFS 2003:778 skall ägare eller nyttjande- rättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Som arbetsgivare är man också skyldig att följa arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets kungörelser för brand- och utrymningssäkerhet t.ex:

 • Arbetsplatsens utformning AFS 2009:02
 • Skyltar och signaler AFS 2008:13
 • Blybatterier AFS 1988:4
 • Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7
 • Kemiska Arbetsmiljörisker AFS 2000:4
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

En extern servicetekniker kan inte frita någon från ansvar men väl informera och hjälpa till att uppfylla kraven.

Inte bara brandsläckare

Våra servicetekniker har en bred kompetens och kan även utföra underhåll på t.ex. service av brandsläckare i Stockholm.

Vi kan erbjuda service av:

 • Brandposter
 • Utrymning
 • Nödljus
 • Branddörrar och övrigt byggnadstekniskt skydd
 • Rökluckor
 • Första hjälpen

Serviceavtal för snabb service

Brandskyddskoncept är medlem i SBF, Svenska Brandskyddsföreningen och Svebra.

Skyltar

Rökning förbjuden

Gasflaskor förs i säkerhet vid brandfara

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. Vi utför även omladdningar eller andra åtgärder mot separat beställning.

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas.

Mer än brandsläckarservice

Bra brandsäkerhet består av mycket mer än fungerande brandsläckare. Att personalen på ett företag är kunnig och säkerhetsmedveten är minst lika viktigt. Att det finns brandskyddsregler och egna rutiner för kontroll och uppföljning är viktigare än brandsyn och extern service. Vår konsult- och utbildningsavdelning kan därför även erbjuda:

Vi arrangerar kurser för allmänt brandskydd, heta arbeten, brandskyddsansvariga och utrymnings- ledare. Många kurser kan företagsanpassas och förläggas hos kunden. Vi genomför även utrymningsövningar med teaterrök.

Brandservice för privatperson

Som privatperson behöver du inte utföra service på din brandsläckare med hjälp av en fackman, det fixar du enkelt själv! Att lämna in en brandsläckare för att byta ut släckmedlet är ofta, tyvärr, dyrare än att köpa en ny konsumentbrandsläckare.

Gör så här:

 1. Brandsläckaren skall inte har några stora repor, bucklor eller andra skador.
 2. Det får inte finnas några rostangrepp eller att brandsläckaren läcker.
 3. Kontrollera slangen så att det inte finns rester av släckmedel i den eller att brandsläckarens slang har torrsprickor.

(Mätaren som visar brandsläckarens tryck)

 • Den skall stå på grönt!

Finns det ingen manometer så har du antingen en kolsyresläckare eller en patrondriven brandsläckare framför dig.

Då kan du bortse från denna punkt.

 • Har du en manometer som står på rött? 

Kontakta genast ett företag som utför service eller köp en ny brandsläckare.

 • Vänd släckaren upp-och-ner. Handtaget till en brandsläckare

Detta gör du för att lösa upp pulvret som annars kan ha packats ihop. Kan du höra att pulvret strilar i behållaren när du vänder den så är det ett plus!

Skumsläckare och kolsyresläckare behöver du inte vända på, men har du råkat göra det så är det ingen fara.

Se det som ett träningspass!

Klart!